ฟรี Guard Tour GT11   สำหรับจ้าง รปภ. 4 นายขึ้นไป นาฬิกายาม อิเล็คทรอนิกส์ 

 ฟรี ติดตั้ง Setup ดูแลซ่อม เปลี่ยนเครื่อง ตลอดการว่าจ้าง รปภ.

 ใหม่ล่าสุด ขาย Guard Tour 8,900 บาท(จากราคาปกติ 14,500.-) (ฟรีค่าติดตั้ง โปรแกรม จุดตรวจ 10 จุด) อ่านต่อ...นาฬิกายาม รุ่นยอดนิยม ทนทาน GT-11

<<Download>>

7.SECURITY SERVICE STANDARD

หนังสือชมเชย DFSK

ฮิต: 6163

7.SECURITY SERVICE STANDARD

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย

ฮิต: 14296

เราให้คุณมากกว่า...ความปลอดภัย  “We give you more… Security”

การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

             ทางบริษัทฯ สามารถจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสถานที่ของท่านตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ได้ภายใน 3  , 7 , 10 , 15 หรือ 30 วัน ( ขึ้นอยู่กับจำนวน รปภ. และลักษณะการทำงาน ) นับตั้งแต่วันที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างกันเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯได้กำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ดังต่อไปนี้  หรือแล้วแต่ตกลงตามสัญญาจ้าง

กำหนดการเข้าเวรตามปกติ

               ระยะเวลาการทำงาน 12 ช.ม. ตลอด 24 ช.ม. แบ่งออกเป็น 2 ผลัด ดังนี้คือ

               ผลัดที่ 1. ( กลางวัน )         07.00 – 19.00 น.   หรือ   08.00 – 20.00 น.

               ผลัดที่ 2. ( กลางคืน )        19.00 – 07.00  น.  หรือ   20.00 – 08.00 น. 

                           ( หรือขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้าง ตามความเหมาะสม ) 

           บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกำลังพลสำรองไว้ประจำ บริษัทฯ สำหรับไว้ทดแทนพนักงานที่ขาด ลาป่วย หรือลาออกโดยกระทันหัน หรือในกรณีที่หน่วยงานใดต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสริมเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมกำลังพล ไว้ตลอดเวลา เพื่อเป็นกำลังสำรองในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 24 ช.ม.

 ขั้นตอนระบบการบริหารงาน

 1. วิเคราะห์ วางแผนงาน การปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.
 2. ทดสอบความเข้าใจในงาน อบรมเพิ่มเติม
 3. ควบคุมการทำงาน 
 4. ตรวจสอบการทำงาน
 5. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
 6. ควบคุมคุณภาพงานรักษาความปลอดภัย
 7. บริการหลังการขายที่รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง  ในการแก้ไขปัญหา
 8. วงเงินประกันความเสียหาย ( ขึ้นอยู่กับอัตราการว่าจ้าง )
 9.  บริษัท ฯ จัดฝึกอบรมให้กับ รปภ. ตามหน่วยงาน (ตามความเหมาะสม)
 10. กรณีผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนตัว พนักงาน รปภ. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนตัวตามสถานการณ์ดังนี้
 • กรณีเร่งด่วน ดำเนินการเปลี่ยนภายใน 1 -  2 ชั่วโมง (หรือสายตรวจยืนจุดทดแทน)
 • กรณีไม่เร่งด่วน ไม่ร้ายแรง ดำเนินการเปลี่ยน 72 ชั่วโมง
 • ดำเนินการเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน และ ความเห็นของผู้ว่าจ้าง

 11.กรณี ผู้ว่าจ้างโทรศัพท์ขอพบสายตรวจ หรือ ฝ่ายปฏิบัติการ จะมาพบไม่เกิน    1-2 ชั่วโมง

 12.บริษัท จะจัดส่งประวัติของพนักงาน รปภ. ให้ผู้ว่าจ้างก่อนปฏิบัติงาน และประสานงานล่วงหน้า

 13.บริษัทแจ้งระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ต่อ พนักงาน รปภ. ก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดการทำงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่จริงตามความ

 14.บริษัทฯ จัดวิทยากรมาบรรยาย พร้อมสาธิตเบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงจากหน่วยงานทางราชการ

หรือฝึกซ้อมดับเพลิงตามกฏหมายกำหนดไว้ ยึดถือตามข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง ( ถ้ามี )

 15.บริษัทจัดวิทยุสื่อสารประจำหน่วยงานตามจำนวนอัตราจ้างพนักงาน รปภ. ผลัดละ 2 นายขึ้นไป

 16.บริษัทฯ มีนโยบาย ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอยู่สม่ำเสมอ เพื่อความพีงพอใจของลูกค้า

 17.ปัญหาเร่งด่วน จะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และรายงานผลโดยเร็ว (ตามความเหมาะสมของปัญหา)

 18.เบอร์ CALL CENTER ประสานงาน ควบคุม แก้ไขปัญหาตลอด  ( 24 ชั่วโมง )

บริการอื่น..... ตามความต้องการของลูกค้า
( ตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย )

การจัดอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง

ลำดับ

รายการ

จำนวนรปภ.


1.

จัดวิทยากร พร้อมสาธิตและบรรยายการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี พร้อมออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องการอบรม และฝึกซ้อม (จากหน่วยงานราชการ)

ใช้บริการ รปภ. 10 นาย ขึ้นไป

(เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาว่าจ้าง)

(ไม่รวมค่าบริการรักษาความปลอดภัย)

                 ทางบริษัทฯ จัดให้มีการอบรม ด้านการดับเพลิงกับทางพนักงาน รปภ. ทุกคน และจะเรียกทดสอบความพร้อมเป็นครั้งคราว ไปตามความเหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน และจัดเสนอแผนการซ้อมดับเพลิง ต่อ ผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งบริษัท รับบริการจัดเจ้าหน้าที่ พนักงานดับเพลิงอบรม และ ฝึกซ้อมดับเพลิง ต่อหน่วยงาน หรือบริษัทของท่าน (ตามอัตราการจ้าง พนักงาน รปภ.)

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป

        ควบคุม ดูแลป้องกัน รักษา ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้รอดพ้นจาก โจรกรรม วินาศกรรมและอัคคีภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 1. ควบคุม ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ควบคุม ดูแล การผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะและบุคคลภายนอก
 3. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้า หรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบทุกครั้ง
 4. ควบคุมอำนวยความสะดวกในการจราจร ทางเข้า – ออก และภายในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานที่ควบคุมยานพาหนะ
 5. ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้าง เมื่อ เลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่น ๆ ของผู้ว่าจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างออกไปภายนอกสถานที่ การตรวจค้นจะให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้หญิงเป็นผู้ตรวจค้น
 6. การควบคุมการตอกบัตร ลงเวลา เข้า – ออก ในการทำงานของพนักงานผู้ว่าจ้างควบคุมการตอกบัตรแทนกัน ควบคุมการทุจริตในเวลาการทำงาน
 7. ในช่วง วัน เวลา ที่บริษัทฯ โรงงานฯลฯ ปิดทำการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะคอยดูแลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก และพนักงานของบริษัทฯ โรงงาน ฯลฯ เข้ามาภายในบริเวณสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
 8. เปิด – ปิด ประตู เข้า – ออกของอาคารสถานที่ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
 9. เปิด – ปิด ไฟฟ้า แสงสว่าง ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้      
 10.  ในช่วงเวลายามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ  ภายในบริเวณที่รับผิด ชอบของหน่วยงานตลอดเวลาทุก ๆ 1 ชั่วโมง
 11. หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าผลัด คอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในหน่วยงานหัวหน้าชุดจะเป็นผู้เดินตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบ และประสานงานหับผู้ว่าจ้างกรณีที่มีเหตุการณ์ ต่าง ๆเกิดขึ้น
 12. ควบคุมอุปกรณ์ดับเพลิง และสถานที่ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่อาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้
 13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ทุกจุดทุกชั่วโมง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไปปัญหาหรือข้อบกพร่อง ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อต้องการไห้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเพียงหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาคำสั่งและนโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกด้วย

      ขอบเขตของการให้บริการโดยสังเขป

ทางบริษัทฯ จะทำการสำรวจพื้นที่ บริเวณที่จะทำการรักษาความปลอดภัยก่อนเพื่อที่ จะกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการวางแผนรักษาความปลอดภัย และประเมินความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ดั่งต่อไปนี้

      บริเวณพื้นที่อาณาบริเวณตัวอาคารทั้งหมด

 1. สภาพแวดล้อมรอบข้างมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
 2. กำกับ และ ควบคุม จุดผ่านเข้า – ออก ของบุคคลภายนอกและบริเวณลานจอด
 3. การใช้เครื่องกีดขวาง ทางเข้า – ออก เพื่อปิดกั้น
 4. การกำหนดพื้นที่เขตหวงห้าม และข้อปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ
 5. วิเคราะห์และวางมาตราการรักษาทรัพย์สิน     และสถานที่ที่ต้องดูแลรักษาเป็นกรณีพิเศษ
 6. การติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุร้าย ติดตั้งและใช้ระบบแจ้งภัย
 7. การวางมาตราการกำหนดจุดให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืนอย่างเพียงพอ
 8. การวางจุด กำหนดจุด ดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สิน
 9. การจัดจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
 10. การตรวจเวรยามเป็นประจำ และ เป็นบางช่วงเวลา
 11. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

7.SECURITY SERVICE STANDARD

CertificateGuard

ฮิต: 25240

สำหรับลูกค้า

สำหรับสมัครงานกับเรา

ความน่าเชื่อถือข้อมูลบนเว็บไซต์ บริษัท รปภ.

การแข่งขันธุรกิจ รปภ.ในปัจจุบันนี้มีช่องทางหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ต้องใช้คือ เว็บไซต์ของบริษัท

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ดึงการจ่ายเงินค่าจ้างบริษัท รปภ.ดีกว่า! เผื่องานจะดี แก้ไขเร็วขึ้น ดีจริงหรือ ?

เป็นการกระทำที่ไม่สมควรทำ เพราะแต่ละบริษัทมีการบริหารจัดการที่ลงตัวหรืออ่อนตัวบ้างเป็นเฉพาะกรณี

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

เทคนิคการเลือก รปภ. สำหรับบริษัท รปภ.

ทำไมต้องคัดเลือกบุคคลที่มาสมัครงาน รปภ. เนื่องจากถ้ามีบุคคลเดินเข้ามาบริษัทสมัครงาน ไม่ว่าบริษัทใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ก็ดีใจมากอยู่แล้ว เพราะการขาดแคลนกำลังคนมีแทบทุกบริษัท

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

หลายคนอาจจะคิดว่าการที่เป็น รปภ. ในห้องสมุดไม่ใช่เรื่องยากวันนี้ผมจะมาเล่าประสปการณ์ส่วนตัวที่ผมได้ไปเป็น รปภ.

ที่ห้องสมุด Portland Public โดยหน้าที่หลักๆคือต้องพยายามเดินตรวจสอบห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพราะชอบมีคนแอบไปเล่นยากันในนั้น

หรือบางทีก็พบกระป๋องเบียร์วางอยู่ และหลังจากเดินตรวจในห้องน้ำก็ต้องคอยดูคนในห้องสมุดที่มาเป็นคู่รักคอยจับตามองว่าพวกเค้าจะแอบเข้าไปทำอะไรกันในห้องน้ำไหม

ถ้าใครหายไปเข้าห้องน้ำเกิน 45 นาทีเจ้าหน้าที่อย่างพวกผมต้องไปเคาะประตูห้องน้ำๆนั้นๆไม่เว้นแต่ห้องน้ำหญิง

 

 

และนอกจากห้องน้ำที่พบเจออย่างสม่ำเสมอเลยคือการแอบทำอะไรผิดกฎหมายในห้องสมุดอย่างที่รู้ๆกันห้องสมุดที่ Portland

มีขนาดใหญ่มากหลายๆที่อาจจะได้รับการสอดส่องไม่ทั่วถึง บางชั้นหนังสือที่สูงๆและมืดๆตามซอกก็เป็นแหล้มั่วสุมของวัยรุ่น และแอบเอามึนเมาเข้ามาดื่มกินกัน

และกฎอีกอย่างคือห้ามมีคนงีบหลับบนทางเดินตามห้องสมุดสาธารณะ พวกผมเหล่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบเจอทุกวันที่มีคนจรจัดแอบเข้ามานอน

ทำให้เราแทบจะต้องเดินตรวจตราตลอดตั้งแต่ห้องสมุดเปิดจนปิด คนในเมือง Portland นั้นมีมากกว่า 66,000 คนและมีผู้เข้าชมถึง 2,000 รายทุกวัน

ถ้ารปภ.แบบพวกผมหยุดเดินสำรวจไปเกิน 10 นาทีจะเกิดการกระทำผิดขึ้นแน่นอน ทำให้พวกผมต้องเข้มงวดเป็นพิเศษกว่าการรักษาความปลอดภัยในที่อื่นๆ

 

 

Cr. http://narrative.ly/

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สายงานปฏิบัติการ ( Operation )

ฝ่ายปฏิบัติการถือว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน  ของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

5 ลักษณะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม (รปภ.)

 

การหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่คุณจะได้เจ้าหน้าที่มีคุณภาพไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัท รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

ที่ดีจะทำการฝึกฝนอบรมให้ รปภ. มีศักยภาพพร้อมทำงานก่อนจะส่งไปถึงมือผู้ว่าจ้างเราจะมีดูคุณลักษณะกันนะครับว่าทั้ง 5 ข้อนั้นมีอะไรบ้าง

 

1.การเตรียมพร้อม

ยามรักษาความปลอดภัยที่ดีต้องตื่นตัวอยู่เสมอและเข้าใจกับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองดูแลอยู่ ซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ทำให้ต้องเตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา

 

2.ความซื่อสัตย์     

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดีต้องมความซื่อสัตย์ เพราะว่าพวกเค้าเหล่านี้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอาคาร ถ้าเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีความซื่อสัตย์อาจจะทำพาขโมยเข้ามาสู่อาคารได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับบริษัทที่คัดเลือกพนักงานเข้ามาว่ามีประวัติอาญากรรม หรือกิจกรรมที่ไม่ทุจริตมาก่อนหรือไม่

 

 

3.สมรรถภาพทางกาย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรจะมีน้ำหนักอยู่ในช่วงมาตรฐานและออกกำลังกายอยู่แล้วอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าขาดจุดนี้ไปยามจะไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม การมีรูปร่างที่ดีสมส่วนจะทำให้มีความตื่นตัวในการทำงาน ทั้งนี้สมรรณภาพทางกายรวมถึงการแต่งตัวของ รปภ. ด้วยควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อยมีความสุภาพและเป็นมืออาชีพตลอดเวลา

 

4.ทักษะการสื่อสารที่ดี

พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดีควรจะมีทักษาในการสื่อสารทั้งวาจาและทักษาในการเขียน เพื่อที่เกิดปัญหาขึ้นมาการสื่อสารเล่าเรื่องราวลำดับเหตุการณ์เป็นสิ่งสำคัญ

และการสื่อสารยังช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ ที่ดีของผู้ว่าจ้างกับตัว รปภ. ได้อีกด้วย

 

5. ความสามารถในการรองรับความต้องการของลูกค้า

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องสับเปลี่ยนไปอยู่ในองค์กรหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ ที่ดีที่ปรัปตัวให้ได้กับทุกองค์กรที่ได้รับการมอบหมายให้ไปทำ เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้ว่าจ้าง

จากที่กล่าวมาข้างต้น 5 ข้อเราควรจะเลือกหาบริษัท รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่ไว้ได้และมีคุณภาพเพื่อจะได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอยภัยอย่างที่เราคาดหวังไว้

 

Certificate

Our Guards

ลูกค้าของเรา

t01.jpg
1477472
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ปีที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมผู้เข้าชมที่ผ่านมา
118
1050
1168
1465096
22643
32948
1477472

Your IP: 54.159.30.26
Server Time: 2018-02-19 04:36:20
top