ฟรี Guard Tour GT11   สำหรับจ้าง รปภ. 4 นายขึ้นไป นาฬิกายาม อิเล็คทรอนิกส์ 

 ฟรี ติดตั้ง Setup ดูแลซ่อม เปลี่ยนเครื่อง ตลอดการว่าจ้าง รปภ.

 ใหม่ล่าสุด ขาย Guard Tour 8,900 บาท(จากราคาปกติ 14,500.-) (ฟรีค่าติดตั้ง โปรแกรม จุดตรวจ 10 จุด) อ่านต่อ...นาฬิกายาม รุ่นยอดนิยม ทนทาน GT-11

<<Download>>

25 เทคนิคการเลือก รปภ.สำหรับบริษัท รปภ.

ฮิต: 14713

เทคนิคการเลือก รปภ. สำหรับบริษัท รปภ.

ทำไมต้องคัดเลือกบุคคลที่มาสมัครงาน รปภ. เนื่องจากถ้ามีบุคคลเดินเข้ามาบริษัทสมัครงาน ไม่ว่าบริษัทใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ก็ดีใจมากอยู่แล้ว เพราะการขาดแคลนกำลังคนมีแทบทุกบริษัท

สำหรับงานรักษาความปลอดภัยนั้นมีจำนวนมหาศาล เนื่องด้วยเศรษฐกิจเจริญมากเท่าไหร่ ทำให้มีการจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทมากขึ้นเป็นเงาตามตัว งานการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินมิให้สูญหาย และ/หรือเสียหาย ก็มากขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ไม่สามารถช่วยป้องกันได้เต็มที่ 100% สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดังนั้น เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยจึงมีวิธีคัดเลือกบุคคลที่เดินเข้ามาสมัครงาน รปภ. เพราะเราไม่ทราบว่าบุคคลที่เข้ามาสมัครงาน รปภ.นั้นมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอย่างไร แทนที่จะเป็นผลดีที่มีคนมาทำงาน ในทางตรงกันข้ามก็เป็นผลเสียเช่นกัน หากเราไม่ตรวจสอบเบื้องต้นก่อน เพราะหากรับสมัครมาเป็น รปภ.แล้ว ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากทางราชการต้องใช้เวลาพอสมควร ในเบื้องต้นก็ต้องสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์เชิงลึก และการคัดเลือกสรรหาบุคลากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการรับสมัคร รปภ.

การสัมภาษณ์และการคัดเลือกสรรหาบุคลากร หลักเกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้

1.การพิจารณาเบื้องต้นคือ ความตั้งใจในการทำงาน , บุคลิกภาพ , ลักษณะ , ความเหมาะสมกับอาชีพ รปภ. ,ความซื่อสัตย์สุจริต , กิริยามารยาท , ความอดทน , ความเข้มแข็ง , มีความคิด , ทัศนคติที่ดี , ปฏิภาณไหวพริบ , มีวิสัยทัศน์

2.คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชายอายุระหว่าง 20 – 55 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการบังคับขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรี หญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีใบรับรองแพทย์ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด เล่นการพนัน และมีโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงอื่นๆ ต้องผ่านการฝึกฝนวิชาชีพรักษาความปลอดภัย

3.หัวหน้าชุด อายุ 25 – 55 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าชุด ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการเป็นผู้นำของบริษัท และมีบุคลิกเหมาะสมกับการเป็นผู้นำ

4.หัวหน้าหน่วย และ/หรือผู้ประสานงาน อายุ 25 – 55 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้าชุดมาก่อน และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัย เคยมีประสบการณ์ในการควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามตามเกณฑ์ของบริษัท (หลักสูตรผู้นำ) มีบุคลิกความเป็นผู้นำ สามารถปกครองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและประสานงานกับหัวหน้าชุด ตลอดจนผู้ว่าจ้างได้ดี

5.บุคลากรที่ผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นพลทหารกองประจำการ หรือกำลังพลกำลังสำรองรักษาดินแดน (รด.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวส่วนใหญ่จะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ดีที่สุด เพราะมีความเข้มแข็ง กล้าหาญ มีระเบียบ วินัย และความรู้ในการต่อสู้ การใช้อาวุธ อีกทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ว่าจ้าง

โดยสรุปแล้วจะทำการคัดเลือกตามวิธีการของบริษัทตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ไม่ว่าจะบริษัทไหนก็มีวิธีการแตกต่างกันไป แต่จุดประสงค์เดียวกันคือ ให้ได้บุคคลที่จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพอใช้ได้ หรือดีที่สุด สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการว่าจ้างให้ดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง สำหรับบริษัท รปภ. แล้วขอให้มีคนมาสมัครงานก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้ว ในเบื้องต้นให้ตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดเป็นพอ การปฏิบัติงานที่ผ่านมากี่บริษัทแล้วเป็นการการันตีว่ามีประสบการณ์ในการทำงานสูง ก็ฝึกอบรมน้อยหน่อย หมายถึงหลักสูตรระยะสั้น เพราะโดยพื้นฐานทุกบริษัทมีการฝึกอบรมอยู่แล้ว หากยังไม่ผ่านงานรักษาความปลอดภัยก็เข้าฝึกอบรมเพื่อให้ทราบภารกิจ หน้าที่ กฎ ระเบียบ วินัยของบริษัท แล้วพิจารณาดูว่ามีความชำนาญในด้านไหน ตรงกับหน่วยไหนก็จัดให้หน่วยนั้นไป

 

สำหรับลูกค้า

สำหรับสมัครงานกับเรา

ความน่าเชื่อถือข้อมูลบนเว็บไซต์ บริษัท รปภ.

การแข่งขันธุรกิจ รปภ.ในปัจจุบันนี้มีช่องทางหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ต้องใช้คือ เว็บไซต์ของบริษัท

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ความสำคัญของงานบริการรักษาความปลอดภัย

ความสำคัญของงานบริการรักษาความปลอดภัย ต้องแบ่งความสำคัญดังนี้

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ค่ามาตรฐานดึงดูดแรงงาน ฟรีค่าชุด เงินเบิก ปกส. ไม่หักเงินประกัน ทำงานใกล้ที่พัก

เกือบทุกบริษัทมีมาตรฐานดึงดูดแรงงานให้มาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งนั้น

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

งานรักษาความปลอดภัย กฎหมายอะไรควบคุมบ้าง

เนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยยังไม่มีกฎหมายบังคับโดยตรง จึงต้องใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

AEC. อาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ งาน รปภ.จะปรับตัวอย่างไร

โดยปกติอาชญากรรมในปัจจุบันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้เต็ม 100% เนื่องจากอัตราเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกับประชาชนต่างกันมาก บางเขต บางพื้นที่ความหนาแน่นของประชาชนต่างกัน ประกอบกับบางพื้นที่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ทำไมประเทศพัฒนาใช้ รปภ.น้อยมาก

ประเทศพัฒนาแล้ว หมายถึงประเทศที่มีการพัฒนาในระดับสูงเมื่อวัดตามมาตรฐานบางประการ แต่การยึดเอามาตรฐานใดเป็นหลัก หรือการจัดกลุ่มให้ประเทศใดอยู่ในกลุ่มพัฒนาแล้วนั้นยังคงถกเถียงกันอยู่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Certificate

Our Guards

ลูกค้าของเรา

a01.jpg
1477537
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ปีที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมผู้เข้าชมที่ผ่านมา
183
1050
1233
1465096
22708
32948
1477537

Your IP: 54.159.30.26
Server Time: 2018-02-19 04:58:16
top