ฟรี Guard Tour GT11   สำหรับจ้าง รปภ. 4 นายขึ้นไป นาฬิกายาม อิเล็คทรอนิกส์ 

 ฟรี ติดตั้ง Setup ดูแลซ่อม เปลี่ยนเครื่อง ตลอดการว่าจ้าง รปภ.

 ใหม่ล่าสุด ขาย Guard Tour 8,900 บาท(จากราคาปกติ 14,500.-) (ฟรีค่าติดตั้ง โปรแกรม จุดตรวจ 10 จุด) อ่านต่อ...นาฬิกายาม รุ่นยอดนิยม ทนทาน GT-11

<<Download>>

นโยบายบริษัท TACTGUARD

กฎระเบียบวินัยและข้อบังคับ

1. การแต่งกาย

1.1 แต่งฟอร์มเสื้อแขนสั้น หรือแขนยาวต้องไม่พับแขน สะอาด เรียบร้อย ป้ายชื่อ เน็คไท สายนกหวีด

1.2 รองเท้าสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม

1.3 เข็มขัดสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม

1.4 กระบองต้องคาดทุกคน

2. การเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

2.1 ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

2.2 เชื่อฟังคำสั่งและปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาโดยรอบคอบ

2.3 ให้รู้จักใช้เหตุผลอย่างรอบคอบซึ่งกันและกัน

 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป

3.1 มาเข้าจุดเช็คชื่อ และตรวจเครื่องแต่งกายตามเวลาที่กำหนด

3.2 เข้าจุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 10 นาที

3.3 ห้ามดัดแปลงหรือต่อเติมเครื่องแบบ

3.4 ห้ามสับเปลี่ยนหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

3.5 ไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติหน้าที่ หรือหลีกเลี่ยงในการทำงาน

3.6 ไม่จัด หรือแต่งเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่

3.7 ไม่ช่วยปิดบังความรับผิดชอบของเพื่อนพนักงานหรือผู้อื่น

3.8 ห้ามลงชื่อล่วงหน้า หรือแทนกันโดยเด็ดขาด

3.9 ห้ามออกเวรโดยที่ไม่มีผู้รับเวรหรือก่อนเวลาที่กำหนด(เมื่อเป็นเวรที่เข้า-ออกเป็นเวลา)

3.10 ห้ามละทิ้งจุดหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3.11 ห้ามใช้กิริยาวาจาหยาบคาย หรือส่งเสียงดัง

3.12 ห้ามพูดคุยกับผู้ใด นอกจากกิจที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

3.13 ห้ามจับกลุ่มคุยกับ รปภ. ด้วยกัน

3.14 ห้ามสนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับพนักงานของหน่วยงานอื่น หรือพนักงานของผู้ว่าจ้าง

3.15 ห้ามไม่ให้นำญาติ มิตรสหายเข้าไปในหน่วยงาน

3.16 ห้ามมองดูสิ่งใดจนเพลิดเพลิน หรือนานเกินสมควร

3.17 ห้ามชี้ไปทางบุคคล

3.18 ห้ามพูดจาส่อเสียด

3.19 ห้ามสุราของมึนเมา ยาเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

3.20 ห้ามสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือขณะสวมเครื่องแบบ และ/หรือในห้างสรรพสินค้าและสถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ

3.21 ห้ามไม่ให้เล่นหยอกล้อซึ่งกันและกัน

3.22 ห้ามทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน หรือต่อบุคคลใด ๆ ไม่ว่าในเวลาทำงานหรือนอกเวลาทำงานในบริเวณสถานที่ของบริษัท ฯ หรือในระหว่างที่ยังสวมเครื่องแบบอยู่

3.23 ห้ามพกหรือนำอาวุธ เช่น มีด ปืน หรืออื่น ๆ เข้ามาในบริเวณสถานที่ของบริษัท ฯ ไม่ว่าในหรือนอกเวลาทำงานก็ตาม ยกเว้นพนักงานซึ่งกำลังอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ และได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธได้

3.24 ห้ามหลับ หรืองีบในขณะปฏิบัติหน้าที่

3.25 ห้ามยืนพิง หรือยืนท้าวสิ่งใด ต้องยืนอย่างสง่าผ่าเผยและเตรียมพร้อมเสมอ

3.26 ห้ามนั่งตามขอบฟุตบาต และในสถานที่ที่ไม่สมควร

3.27 ห้ามนั่งประจำเก้าอี้หรือป้อมยามเกิน 10 นาที ต้องเดินตรวจตรา(ยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ใช้ป้อม และเก้าอี้ประจำ)

3.28 ห้ามอ่าน หรือเขียนหนังสือทุกประเภทที่ไม่ใช่งานในหน้าที่

3.29 ห้ามเล่นการพนัน

3.30 ห้ามรับประทานสิ่งของจุกจิกขณะปฏิบัติหน้าที่

3.31 ห้ามรับเงิน หรือของกำนัลโดยเด็ดขาด

3.32 ห้ามดูการแสดง การเล่นกีฬา ดูวีดีโอ โทรทัศน์ หรือนำวิทยุมาเปิดฟัง

3.33 ห้ามชุมนุม หรือประชุมกันในสถานที่ของบริษัท ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

3.34 ต้องไม่ประพฤติตนชั่วช้าจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ประพฤติตนเป็นอันธพาล หรือเสเพล หรือชู้สาว
หรือส่อให้เห็นว่าเสื่อมเสียในทางศีลธรรม

3.35 ต้องไม่กระทำการใด ๆ โดยประมาทเลินเล่อ หรือขาดความระมัดระวัง อันเป็นเหตุให้บริษัท ฯ ต้องได้รับความเสียหาย

3.36 ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของบริษัท ฯ และของผู้ว่าจ้าง

การคัดสรร บุคลากร คุณสมบััติ รปภ.

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

1. ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 – 45 ปี

2. ความสูง 165 ซม. หรือมีความเหมาะสม

3. มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัท ฯ

4. เคยผ่านงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกเป็นทหารมาก่อน

แหล่งที่มาของบุคลากร

1. รปภ. เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่คัดเลือกให้ได้ตามคุณสมบัติ

2. การจ้างค่าแรงสูงกว่า เพื่อจะมี รปภ.ย้ายเข้ามาสมัคร ทำให้มีโอกาสในการคัดเลือกมาก

3. ตามสายการจัดหางานที่บริษัท ฯ วางใจ

 

 การคัดเลือกและตรวจสอบพนักงานที่เข้ามาทำงาน

1. คัดเลือกตามคุณสมบัติที่บริษัท ฯ กำหนดไว้

2. จัดทำประวัติพนักงานโดยละเอียด ส่งให้ผู้ว่าจ้างทุกนาย

3. ส่งประวัติตรวจสอบตามขั้นตอนของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม

การฝึกอบรมพนักงาน

หลักการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

1. เสริมสร้างความรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ

2. เสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้ว่าจ้างและบุคคลทั่วไป

4. ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยพยายามให้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

5. ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย


 

หลักการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป

2. งานป้องกันและปราบปราม

3. งานบริการ

4. งานประชาสัมพันธ์

 โดยในการฝึกและการอบรม ทั้งก่อนเข้ารับงานและระหว่างการทำงาน เพื่อให้มีการทบทวนตลอดเวลาและจัดทำตารางการฝึกและอบรม แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย และอาจเชิญผู้ว่าจ้าง

หลักการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป

2. งานป้องกันและปราบปราม

3. งานบริการ

4. งานประชาสัมพันธ์


โดยในการฝึกและการอบรม ทั้งก่อนเข้ารับงานและระหว่างการทำงาน เพื่อให้มีการทบทวนตลอดเวลาและจัดทำตารางการฝึกและอบรม แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย และอาจเชิญผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมประชุมการฝึกด้วย

การฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 ลักษณะ

1. การฝึก + อบรมประจำวัน
2. การฝึก + อบรมประจำสัปดาห์
3. การฝึก + อบรมประจำเดือน


หัวข้อการฝึกอบรมตามหลักการการรักษาความปลอดภัย

1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป

1.1 การฝึกระเบียบวินัย บุคคลท่ามือเปล่า

1.2 การฝึกการสังเกตการณ์

1.3 การฝึกท่าเดิน

1.4 การฝึกช่วยชีวิต


2. การป้องกันและปราบปราม

2.1 ฝึกการจับกุม

2.2 ฝึกต่อสู้ด้วยมือเปล่า

2.3 ฝึกการดับเพลิง

2.4 กฎหมายเกี่ยวกับ รปภ.

3. งานบริการ

3.1 การบริการลูกค้า

3.2 การช่วยเหลือลูกค้า

3.3 มารยาทต่อลูกค้า

4. การประชาสัมพันธ์

4.1 อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา

4.2 ให้รู้จักที่ตั้งร้านค้าต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

4.3 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามของหน่วยงาน

4.4 การประชาสัมพันธ์ตามที่ศูนย์แจ้งมา

4.5 ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

4.6 ให้ภูมิใจและรักในอาชีพ

 

VDO by Youtube

สวัสดิการพนักงาน รปภ.

รายได้และสวัสดิการพนักงาน บริษัท แทคฯ

พนักงานรักษาความปลอดภัย หัวหน้าชุด พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ สายตรวจ
- ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน - ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุ 100,000 - 200,000 บาท (เข้าระบบธนาคาร) - ประกันอุบัติเหตุ 100,000 - 200,000 บาท (เข้าระบบธนาคาร)
- วันหยุด นขัตฤกษ์ พักร้อนประจำปี 2 แรง - วันหยุด นขัตฤกษ์ พักร้อนประจำปี 2 แรง
   
เงินเดือนและเงินเบิกอื่น ๆ เงินเดือนและเงินเบิกอื่น ๆ
- เงินเดือนเข้าบัญชีธนาคาร
- ค่าแรง 450 - 500 บาท
- เงินเดือน + Intensive + ค่าควบคุมคุณภาพ เข้าบัญชีธนาคาร
(ตามความสามารถ และ ประสบการณ์)
- มีทรงชีพประจำสัปดาห์ 800 - 1,000 บาท - มีเบิกล่วงหน้าประจำเดือน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- มีเงินเบิกฉุกเฉิน (ค่าเช่าบ้าน , อื่น ๆ ตามความเหมาะสม) - ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

- ค่าชุด อุปกรณ์ รปภ. ฟรี 

- จัดหาบ้านพักให้

- ค่าน้ำมัน ค่าซ่อม มอเตอร์ไซต์ ตามความเป็นจริง
(ใช้รถของบริษัทฯ และ ออกค่าใช้จ่ายให้หมด )
- ทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  
 
มีระบบการจ่ายเงินเดือนที่ รวดเร็ว ทันสมัย เที่ยงตรง ด้วยระบบ CASH MANAGEMENT ธนาคารกสิกรไทย
รายได้ดี มั่นคง ก้าวหน้า รายได้ดี มั่นคง ก้าวหน้า
ไม่เอาเปรียบ มีเงินใช้ทุกวัน มีอนาคตเติบโตไปพร้อมบริษัทฯ
   
   
   

 

 

 

การประสานงานบริษัทฯกับผู้ว่าจ้าง

 การประสานงาน

1. จัดการประชุมระดับผู้ปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ แล้วรายงานผลการประชุมทุกครั้ง

2. จัดการประชุมระดับผู้บริหารอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

3. การรายงานประจำวันโดยละเอียดต่อผู้บริหารทุกวัน

4. ตรวจสอบข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง บันทึกทำสถิติผลการทำงานของพนักงานทุกนาย โดยเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์


 

การตรวจสอบผลงาน

1. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน

2. การรายงานข้อบกพร่องประจำวัน(โดยรับจ้างผู้ตรวจสอบ)

3. รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

4. รวบรวมข้อบกพร่องประจำเดือน

5. รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องประจำเดือน

 

การพัฒนาบุคลากร


1. คุณภาพของงานอยู่ที่บุคลากร

2. เน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ

3. จ้างค่าแรงที่สูงกว่า เพื่อให้พนักงานมีความต้องการเข้าทำงานด้วย

4. จัดการฝึกอบรมประจำวัน, ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

5. เน้นให้ผู้จัดการ, ซุปเปอร์ไวเซอร์, สายตรวจ, หัวหน้าชุด กำกับดูแลโดยใกล้ชิด

6. จัดสายตรวจพิเศษของบริษัท ฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

7. คัดบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพออก และหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเพิ่มเติม

8. จัดกำลังสำรองไว้ เพื่อรองรับกำลังพลขาดแคลน

 


 

การฝึกภาคปฏิบัติ

ตัวอย่างการฝึกภาคปฏิบัติ

สำหรับลูกค้า

สำหรับสมัครงานกับเรา

ทำไมต้องจ้างรปภ. จากบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่มีคุณภาพ

ในปัจจุบันการก่อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เว้นแต่ในประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนก็เช่นกัน จะเห็นได้จากภาพข้างต้นถึงผลสำรวจการเกิดอาญากรรม

 

โดยปัจจุบัน รปภ. ของไทยมีอยู่ประมาณ 5 แสนคนทั่วประเทศ แต่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอยู่เพียงแค่ 2 แสนคนเท่านั้น ส่วนอีกประมาณ 50% ของอาชีพ รปภ. ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนอาจจะเป็นเพราะมีประวัติเรื่องดีอาชญากรรมหรือไม่ได้มีสัญชาติไทย

ถ้าเราจ้างจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ไม่มีมาตรฐานหรือ หาคนมาเองโดยไม่มีการเช็คประวัติที่แน่นอนก่อนก็จะเกิดปัญหาภายหลัง โดยข้อดีหลักๆของการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหล่านี้ จากบริษัทที่ได้มาตรฐานคือ

รปภ.จะได้รับการอบรม อย่างถูกต้อง ฝึกอบรมการป้องกันตัวเบื้องต้น วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเหตุเพลิงไหม้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และที่มั่นใจได้คือทางบริษัทรักษาความปลอดภัย จะทำการเช็คประวัติอาญกรรม ให้เรียบร้อยแล้วทำให้ทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องตรงนี้เลยครับ

 

cr.Bltbangkok

 

AEC. อาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ งาน รปภ.จะปรับตัวอย่างไร

โดยปกติอาชญากรรมในปัจจุบันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้เต็ม 100% เนื่องจากอัตราเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกับประชาชนต่างกันมาก บางเขต บางพื้นที่ความหนาแน่นของประชาชนต่างกัน ประกอบกับบางพื้นที่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) มีหน้าที่อะไร ?

หลายท่านยังไม่รู้ถึงหน้าที่ ที่แท้จริงของพวกเค้าว่า รปภ. นั้นแท้จริงแล้วมีหน้าที่อะไร มีความสำคัญยังไงบ้าง สมควรจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหล่านี้มาอยู่ในองค์กรของคุณหรือไม่               วันนี้เราจะมาแจกแจงให้ฟังกันนะครับ

หน้าที่หลักของ รปภ. มีดังนี้

-           ปกป้องทรัพย์สินของนายจ้าง

-           คอยตรวจสอบกล้องวรจรปิดและตรวจเช็คความเรียบร้อยในสถาที่ ที่ได้รับมอบหมาย

-           ควมคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่บุคคลในองค์กร

-           เขียนรายงานเกี่ยวกับการตรวจตราความเรียบร้อย

-           การจับคุมผู้มีความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ๆตัวเองได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดีต้องมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เช่นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ต้องรีบแจ้งหน่วยงานดับเพลิงและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่เข้ามา

 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะมีหน้าที่เพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง

- รปภ. ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลร้านค้า ห้างร้านจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยภายในตัวห้างเพื่อป้องกันการโจรกรรมโดยลูกค้าหรือพนักงาน

และมีหน้าที่เดินตรวจตราลานจอดพาหนะรอบตัวหน้า

- รปภ. ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลธนาคารหรือร้านทอง จะมีหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบความเรียบร้อยของลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อปกป้องทรัพย์สินขององค์กร

- รปภ. ที่ดูแลด้านสถานบันเทิง จะมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เข้ามาใช้บริการว่ามีสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาหรือไม่ อายุถึงกำหนดที่สามารถเข้าสถานบันเทิงได้แล้วหรือยัง และตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสภานบันเทิงอีกด้วย

- รปภ. ที่ดูแลความเรียบร้อยของหมู่บ้านและคอนโด จะมีหน้าที่ตรวจสอบคนเข้าออก และความเรียบร้อยภายในรวมทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากเกิดเหตุการไฟไหม้ ลิฟท์ค้าง หรือเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆอีกด้วย

จากที่กล่าวมาทุกท่านคงเห็นถึงความสำคัญของการจ้าง รปภ. กันแล้วนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือบริษัทที่จัดหา รปภ. ที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ เพื่อที่ทุกท่านจะได้ รปภ. ที่มีคุณภาพไปดูแลห้างร้านและองค์กรของท่านนะครับ

 

ธุรกิจรักษาความปลอดภัยจะยืนยงได้อย่างไร

ดังที่กล่าวมาแล้วจากบทความข้างต้นว่า ธุรกิจรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เป็นตลาดใหญ่มาก ไม่มีวันหมด เนื่องด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจเจริญมากเท่าไร

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

หลายคนอาจจะคิดว่าการที่เป็น รปภ. ในห้องสมุดไม่ใช่เรื่องยากวันนี้ผมจะมาเล่าประสปการณ์ส่วนตัวที่ผมได้ไปเป็น รปภ.

ที่ห้องสมุด Portland Public โดยหน้าที่หลักๆคือต้องพยายามเดินตรวจสอบห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพราะชอบมีคนแอบไปเล่นยากันในนั้น

หรือบางทีก็พบกระป๋องเบียร์วางอยู่ และหลังจากเดินตรวจในห้องน้ำก็ต้องคอยดูคนในห้องสมุดที่มาเป็นคู่รักคอยจับตามองว่าพวกเค้าจะแอบเข้าไปทำอะไรกันในห้องน้ำไหม

ถ้าใครหายไปเข้าห้องน้ำเกิน 45 นาทีเจ้าหน้าที่อย่างพวกผมต้องไปเคาะประตูห้องน้ำๆนั้นๆไม่เว้นแต่ห้องน้ำหญิง

 

 

และนอกจากห้องน้ำที่พบเจออย่างสม่ำเสมอเลยคือการแอบทำอะไรผิดกฎหมายในห้องสมุดอย่างที่รู้ๆกันห้องสมุดที่ Portland

มีขนาดใหญ่มากหลายๆที่อาจจะได้รับการสอดส่องไม่ทั่วถึง บางชั้นหนังสือที่สูงๆและมืดๆตามซอกก็เป็นแหล้มั่วสุมของวัยรุ่น และแอบเอามึนเมาเข้ามาดื่มกินกัน

และกฎอีกอย่างคือห้ามมีคนงีบหลับบนทางเดินตามห้องสมุดสาธารณะ พวกผมเหล่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบเจอทุกวันที่มีคนจรจัดแอบเข้ามานอน

ทำให้เราแทบจะต้องเดินตรวจตราตลอดตั้งแต่ห้องสมุดเปิดจนปิด คนในเมือง Portland นั้นมีมากกว่า 66,000 คนและมีผู้เข้าชมถึง 2,000 รายทุกวัน

ถ้ารปภ.แบบพวกผมหยุดเดินสำรวจไปเกิน 10 นาทีจะเกิดการกระทำผิดขึ้นแน่นอน ทำให้พวกผมต้องเข้มงวดเป็นพิเศษกว่าการรักษาความปลอดภัยในที่อื่นๆ

 

 

Cr. http://narrative.ly/

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สายงานปฏิบัติการ ( Operation )

ฝ่ายปฏิบัติการถือว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน  ของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Certificate

Our Guards

ลูกค้าของเรา

hospital8.jpg
1477897
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ปีที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมผู้เข้าชมที่ผ่านมา
543
1050
1593
1465096
23068
32948
1477897

Your IP: 54.163.53.153
Server Time: 2018-02-19 14:58:04
top