ฟรี Guard Tour GT11   สำหรับจ้าง รปภ. 4 นายขึ้นไป นาฬิกายาม อิเล็คทรอนิกส์ 

 ฟรี ติดตั้ง Setup ดูแลซ่อม เปลี่ยนเครื่อง ตลอดการว่าจ้าง รปภ.

 ใหม่ล่าสุด ขาย Guard Tour 8,900 บาท(จากราคาปกติ 14,500.-) (ฟรีค่าติดตั้ง โปรแกรม จุดตรวจ 10 จุด) อ่านต่อ...นาฬิกายาม รุ่นยอดนิยม ทนทาน GT-11

<<Download>>

5.INSPECTION & OPERATION STANDARD

มาตรฐานการตรวจสอบ และปฏิบัติการ การทำงาน

ฮิต: 16132
 1. มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของ พนักงาน รปภ.โดยมีสายตรวจ เข้าตรวจผลัดกลางวัน และกลางคืนและแก้ไขปัญหา สุ่มตรวจ โดยผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สายตรวจ เข้าตรวจ
 2. มีฝ่ายปฏิบัติการกลาง ประสานงาน ควบคุม และสั่งการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้เร่งด่วน
 3. มีระบบการใช้อุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัย โดยใช้ PATROL GUARD SCAN ELECTRONIC ในการตรวจตามจุดต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ และรายงานผลการตรวจที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้
 4. ทุกขั้นตอนมีการใช้ระบบเอกสารควบคุม อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบ ประสานงาน
 5. มี CALL CENTER ประสานงาน  ควบคุม แก้ไขปัญหาตลอด  ( 24 ชั่วโมง ) ไม่พลาดการติดต่อระหว่างเมื่อ “พนักงานรักษาความปลอดภัย” , “ลูกค้า”  และ หน่วย “ปฏิบัติการ/สายตรวจ”

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ สายงานฝ่ายปฏิบัติการ / สายตรวจ (INSPECTOR)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน และมาตรฐานงาน

 

 1. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน / พนักงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามข้อตกลงสัญญาว่าจ้างกับลูกค้า

 

 1. ศึกษารายละเอียดของสัญญาว่าจ้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย , เงื่อนไขของสัญญา, ขอบเขตของพื้นที่และหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ละจุด
 2. ติดตามและตรวจสอบให้หัวหน้า / พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าหัวหน้างาน / พนักงานรักษาความปลอดภัยทราบรายละเอียดของสัญญา
 3. จัดทำใบบอกหน้าที่ให้แก่หัวหน้างาน หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ไม่มีหัวหน้างาน
 4. จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยทดแทน กรณีที่ไม่ครบตามจำนวนในสัญญา
 5. จัดทำแผนการตรวจเช็คหน่วยงานประจำสัปดาหานำส่งผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

 

 

 

     2.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน / พนักงานรักษาความปลอดภัย , ประสานกับผู้ว่าจ้าง และผู้บังคับบัญชา

 

 

 1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน / พนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามใบบอกหน้าที่
 2. ตรวจสอบสมุดรายงานประจำวัน และสมุดบันทึกเวลาเข้า-ออก (ถ้ามี) โดยลงชื่อกำกับทุกครั้งในสมุดรายงานประจำวันเมื่อเข้าตรวจเยี่ยม
 3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
 4. ตรวจสอบจุดล่อแหลม หรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย และให้ข้อเสนอแนะต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ หรือเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อเข้าพบลูกค้าต่อไป
 5. เข้าพบผู้ว่าจ้างเพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการและการติดตามให้ลูกค้าลงบันทึกใน รายงานการเข้าพบลูกค้า

 

     3.จัดทำ และตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 1. ติดตาม , ตรวจสอบใบเวลา และนำส่งผู้จัดการแผนกเงินเดือนตามกำหนดเวลา
 2. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในหน่วยงานต้องเข้าไปสอบสวนผู้เกี่ยวข้องและจัดทำบันทึกเอกสารการเกิดเหตุ แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาทันที
 3. จัดทำสรุปผลการตรวจงานประจำแต่ละสัปดาห์ ส่งผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 4. กรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยกระทำความผิด ผู้ตรวจการทำการสอบสวนต่อจากการสอบของหัวหน้างาน และดำเนินการลงโทษทางวินัยตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำเป็นบันทึกรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน

 

     4.วางแผน และจัดทำการฝึกอบรม

 

 

 1. ฝึกอบรม และแนะนำหัวหน้างาน เพื่อทบทวนข้อบกพร่องในหน่วยงาน
 2. นำข้อบกพร่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการฝึกอบรมในหน่วยงาน หรือโดยแผนกฝึก     อบรมของบริษัทฯ

 

 

 

     5.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องครบถ้วน และแนะนำให้พนักงานได้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ อย่างถูกวิธี ตลอดจนติดตามการซ่อม บำรุงรักษา และนำกลับมายังหน่วยงาน

 

 1. ตรวจสอบวิธีการใช้อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงาน และทำการแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีการที่ถูกต้อง
 2. ดูแลจัดเก็บในสถานที่ที่มีความปลอดภัยหลังจากใช้งานแล้ว
 3. อบรมให้พนักงานดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมืออย่างถูกวิธี เพื่อรักษาสภาพในการใช้งาน เช่น ไม่นำไปตากแดด, ไม่โยน, ไม่ตากฝน , ไม่แช่น้ำ , ไม่นั่งทับ , ไม่ซ่อมอุปกรณ์ด้วยตนเอง
 4. เป็นผู้จัดส่งซ่อมอุปกรณ์ / เครื่องมือที่ชำรุด และติดตามการซ่อมจากแผนกทรัพย์สิน

 

 
การ์ดสแกนตรวจหน่วยงาน

สำหรับลูกค้า

สำหรับสมัครงานกับเรา

ความจริงใจการให้บริการ รปภ.นั้นสำคัญ

ความจริงใจการให้บริการ รปภ.นั้นสำคัญ เพราะต้องมีจริยธรรม คือ ความสำนึก หรือความประพฤติที่ดีงาม

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สายงานปฏิบัติการ ( Operation )

ฝ่ายปฏิบัติการถือว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน  ของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ทำไมค่าบริการบริษัท รปภ.ข้ามชาติ และบริษัทชั้นนำ ราคาสูง

องค์ประกอบของบริษัทข้ามชาติและบริษัทชั้นนำนั้นมีจำนวนมาก ซึ่งพอจะจำแนกได้คราวๆดังนี้

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

9 อุปกรณ์สำคัญ สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. เสื้อผ้า
เสื้อผ้า เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมี ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Certificate

Our Guards

ลูกค้าของเรา

b11.jpg
1555693
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ปีที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมผู้เข้าชมที่ผ่านมา
283
721
1375
1544150
29497
38967
1555693

Your IP: 54.162.121.80
Server Time: 2018-04-24 04:02:37
top