ฟรี Guard Tour GT11   สำหรับจ้าง รปภ. 4 นายขึ้นไป นาฬิกายาม อิเล็คทรอนิกส์ 

 ฟรี ติดตั้ง Setup ดูแลซ่อม เปลี่ยนเครื่อง ตลอดการว่าจ้าง รปภ.

 ใหม่ล่าสุด ขาย Guard Tour 8,900 บาท(จากราคาปกติ 14,500.-) (ฟรีค่าติดตั้ง โปรแกรม จุดตรวจ 10 จุด) อ่านต่อ...นาฬิกายาม รุ่นยอดนิยม ทนทาน GT-11

<<Download>>

7.SECURITY SERVICE STANDARD

หนังสือชมเชย DFSK

ฮิต: 6417

7.SECURITY SERVICE STANDARD

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย

ฮิต: 14845

เราให้คุณมากกว่า...ความปลอดภัย  “We give you more… Security”

การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

             ทางบริษัทฯ สามารถจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสถานที่ของท่านตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ได้ภายใน 3  , 7 , 10 , 15 หรือ 30 วัน ( ขึ้นอยู่กับจำนวน รปภ. และลักษณะการทำงาน ) นับตั้งแต่วันที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างกันเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯได้กำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ดังต่อไปนี้  หรือแล้วแต่ตกลงตามสัญญาจ้าง

กำหนดการเข้าเวรตามปกติ

               ระยะเวลาการทำงาน 12 ช.ม. ตลอด 24 ช.ม. แบ่งออกเป็น 2 ผลัด ดังนี้คือ

               ผลัดที่ 1. ( กลางวัน )         07.00 – 19.00 น.   หรือ   08.00 – 20.00 น.

               ผลัดที่ 2. ( กลางคืน )        19.00 – 07.00  น.  หรือ   20.00 – 08.00 น. 

                           ( หรือขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้าง ตามความเหมาะสม ) 

           บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกำลังพลสำรองไว้ประจำ บริษัทฯ สำหรับไว้ทดแทนพนักงานที่ขาด ลาป่วย หรือลาออกโดยกระทันหัน หรือในกรณีที่หน่วยงานใดต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสริมเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมกำลังพล ไว้ตลอดเวลา เพื่อเป็นกำลังสำรองในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 24 ช.ม.

 ขั้นตอนระบบการบริหารงาน

 1. วิเคราะห์ วางแผนงาน การปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.
 2. ทดสอบความเข้าใจในงาน อบรมเพิ่มเติม
 3. ควบคุมการทำงาน 
 4. ตรวจสอบการทำงาน
 5. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
 6. ควบคุมคุณภาพงานรักษาความปลอดภัย
 7. บริการหลังการขายที่รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง  ในการแก้ไขปัญหา
 8. วงเงินประกันความเสียหาย ( ขึ้นอยู่กับอัตราการว่าจ้าง )
 9.  บริษัท ฯ จัดฝึกอบรมให้กับ รปภ. ตามหน่วยงาน (ตามความเหมาะสม)
 10. กรณีผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนตัว พนักงาน รปภ. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนตัวตามสถานการณ์ดังนี้
 • กรณีเร่งด่วน ดำเนินการเปลี่ยนภายใน 1 -  2 ชั่วโมง (หรือสายตรวจยืนจุดทดแทน)
 • กรณีไม่เร่งด่วน ไม่ร้ายแรง ดำเนินการเปลี่ยน 72 ชั่วโมง
 • ดำเนินการเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน และ ความเห็นของผู้ว่าจ้าง

 11.กรณี ผู้ว่าจ้างโทรศัพท์ขอพบสายตรวจ หรือ ฝ่ายปฏิบัติการ จะมาพบไม่เกิน    1-2 ชั่วโมง

 12.บริษัท จะจัดส่งประวัติของพนักงาน รปภ. ให้ผู้ว่าจ้างก่อนปฏิบัติงาน และประสานงานล่วงหน้า

 13.บริษัทแจ้งระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ต่อ พนักงาน รปภ. ก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดการทำงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่จริงตามความ

 14.บริษัทฯ จัดวิทยากรมาบรรยาย พร้อมสาธิตเบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงจากหน่วยงานทางราชการ

หรือฝึกซ้อมดับเพลิงตามกฏหมายกำหนดไว้ ยึดถือตามข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง ( ถ้ามี )

 15.บริษัทจัดวิทยุสื่อสารประจำหน่วยงานตามจำนวนอัตราจ้างพนักงาน รปภ. ผลัดละ 2 นายขึ้นไป

 16.บริษัทฯ มีนโยบาย ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอยู่สม่ำเสมอ เพื่อความพีงพอใจของลูกค้า

 17.ปัญหาเร่งด่วน จะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และรายงานผลโดยเร็ว (ตามความเหมาะสมของปัญหา)

 18.เบอร์ CALL CENTER ประสานงาน ควบคุม แก้ไขปัญหาตลอด  ( 24 ชั่วโมง )

บริการอื่น..... ตามความต้องการของลูกค้า
( ตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย )

การจัดอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง

ลำดับ

รายการ

จำนวนรปภ.


1.

จัดวิทยากร พร้อมสาธิตและบรรยายการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี พร้อมออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องการอบรม และฝึกซ้อม (จากหน่วยงานราชการ)

ใช้บริการ รปภ. 10 นาย ขึ้นไป

(เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาว่าจ้าง)

(ไม่รวมค่าบริการรักษาความปลอดภัย)

                 ทางบริษัทฯ จัดให้มีการอบรม ด้านการดับเพลิงกับทางพนักงาน รปภ. ทุกคน และจะเรียกทดสอบความพร้อมเป็นครั้งคราว ไปตามความเหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน และจัดเสนอแผนการซ้อมดับเพลิง ต่อ ผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งบริษัท รับบริการจัดเจ้าหน้าที่ พนักงานดับเพลิงอบรม และ ฝึกซ้อมดับเพลิง ต่อหน่วยงาน หรือบริษัทของท่าน (ตามอัตราการจ้าง พนักงาน รปภ.)

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป

        ควบคุม ดูแลป้องกัน รักษา ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้รอดพ้นจาก โจรกรรม วินาศกรรมและอัคคีภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 1. ควบคุม ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ควบคุม ดูแล การผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะและบุคคลภายนอก
 3. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้า หรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบทุกครั้ง
 4. ควบคุมอำนวยความสะดวกในการจราจร ทางเข้า – ออก และภายในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานที่ควบคุมยานพาหนะ
 5. ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้าง เมื่อ เลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่น ๆ ของผู้ว่าจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างออกไปภายนอกสถานที่ การตรวจค้นจะให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้หญิงเป็นผู้ตรวจค้น
 6. การควบคุมการตอกบัตร ลงเวลา เข้า – ออก ในการทำงานของพนักงานผู้ว่าจ้างควบคุมการตอกบัตรแทนกัน ควบคุมการทุจริตในเวลาการทำงาน
 7. ในช่วง วัน เวลา ที่บริษัทฯ โรงงานฯลฯ ปิดทำการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะคอยดูแลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก และพนักงานของบริษัทฯ โรงงาน ฯลฯ เข้ามาภายในบริเวณสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
 8. เปิด – ปิด ประตู เข้า – ออกของอาคารสถานที่ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
 9. เปิด – ปิด ไฟฟ้า แสงสว่าง ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้      
 10.  ในช่วงเวลายามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ  ภายในบริเวณที่รับผิด ชอบของหน่วยงานตลอดเวลาทุก ๆ 1 ชั่วโมง
 11. หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าผลัด คอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในหน่วยงานหัวหน้าชุดจะเป็นผู้เดินตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบ และประสานงานหับผู้ว่าจ้างกรณีที่มีเหตุการณ์ ต่าง ๆเกิดขึ้น
 12. ควบคุมอุปกรณ์ดับเพลิง และสถานที่ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่อาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้
 13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ทุกจุดทุกชั่วโมง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไปปัญหาหรือข้อบกพร่อง ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อต้องการไห้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเพียงหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาคำสั่งและนโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกด้วย

      ขอบเขตของการให้บริการโดยสังเขป

ทางบริษัทฯ จะทำการสำรวจพื้นที่ บริเวณที่จะทำการรักษาความปลอดภัยก่อนเพื่อที่ จะกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการวางแผนรักษาความปลอดภัย และประเมินความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ดั่งต่อไปนี้

      บริเวณพื้นที่อาณาบริเวณตัวอาคารทั้งหมด

 1. สภาพแวดล้อมรอบข้างมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
 2. กำกับ และ ควบคุม จุดผ่านเข้า – ออก ของบุคคลภายนอกและบริเวณลานจอด
 3. การใช้เครื่องกีดขวาง ทางเข้า – ออก เพื่อปิดกั้น
 4. การกำหนดพื้นที่เขตหวงห้าม และข้อปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ
 5. วิเคราะห์และวางมาตราการรักษาทรัพย์สิน     และสถานที่ที่ต้องดูแลรักษาเป็นกรณีพิเศษ
 6. การติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุร้าย ติดตั้งและใช้ระบบแจ้งภัย
 7. การวางมาตราการกำหนดจุดให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืนอย่างเพียงพอ
 8. การวางจุด กำหนดจุด ดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สิน
 9. การจัดจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
 10. การตรวจเวรยามเป็นประจำ และ เป็นบางช่วงเวลา
 11. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

7.SECURITY SERVICE STANDARD

CertificateGuard

ฮิต: 26991

สำหรับลูกค้า

สำหรับสมัครงานกับเรา

วิธีการสำรวจตนเอง ก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ รปภ.

บริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นที่แพร่หลายมากที่สุดในตลาดปัจจุบัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราอาชญากรรม ทำให้ความต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ถ้าเลือกได้ อย่าให้เจ้าหน้าที่ รปภ.ทำ

หัวข้อแรก คือ อย่าให้ รปภ.ทำ ผิดระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของบริษัท
หัวข้อสองคือ อยากให้ รปภ.ทำ ตามระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของบริษัท

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

เทคนิคการเลือก รปภ. สำหรับหน่วยงานหรือลูกค้า

เมื่อเราไปติดต่องานตามบริษัทต่างๆ ด่านแรกในการต้อนรับผู้มาติดต่อ คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) แต่ถ้าเราไปพบความไม่ประทับใจ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

จ้าง รปภ.ต่างด้าวใครผิด

ดังที่กล่าวมาแล้วจากบทความที่ผ่านมาว่าอาชีพ รปภ.นั้น ต้องใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นภาษาไทย

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Certificate

Our Guards

ลูกค้าของเรา

a09.jpg
1555660
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ปีที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมผู้เข้าชมที่ผ่านมา
250
721
1342
1544150
29464
38967
1555660

Your IP: 54.162.121.80
Server Time: 2018-04-24 03:55:30
top