ฟรี Guard Tour GT11   สำหรับจ้าง รปภ. 4 นายขึ้นไป นาฬิกายาม อิเล็คทรอนิกส์ 

 ฟรี ติดตั้ง Setup ดูแลซ่อม เปลี่ยนเครื่อง ตลอดการว่าจ้าง รปภ.

 ใหม่ล่าสุด ขาย Guard Tour 8,900 บาท(จากราคาปกติ 14,500.-) (ฟรีค่าติดตั้ง โปรแกรม จุดตรวจ 10 จุด) อ่านต่อ...นาฬิกายาม รุ่นยอดนิยม ทนทาน GT-11

<<Download>>

25 เทคนิคการเลือก รปภ.สำหรับยริษัท รปภ.

เทคนิคการเลือก รปภ. สำหรับบริษัท รปภ.

ทำไมต้องคัดเลือกบุคคลที่มาสมัครงาน รปภ. เนื่องจากถ้ามีบุคคลเดินเข้ามาบริษัทสมัครงาน ไม่ว่าบริษัทใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ก็ดีใจมากอยู่แล้ว เพราะการขาดแคลนกำลังคนมีแทบทุกบริษัท

สำหรับงานรักษาความปลอดภัยนั้นมีจำนวนมหาศาล เนื่องด้วยเศรษฐกิจเจริญมากเท่าไหร่ ทำให้มีการจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทมากขึ้นเป็นเงาตามตัว งานการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินมิให้สูญหาย และ/หรือเสียหาย ก็มากขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ไม่สามารถช่วยป้องกันได้เต็มที่ 100% สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดังนั้น เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยจึงมีวิธีคัดเลือกบุคคลที่เดินเข้ามาสมัครงาน รปภ. เพราะเราไม่ทราบว่าบุคคลที่เข้ามาสมัครงาน รปภ.นั้นมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอย่างไร แทนที่จะเป็นผลดีที่มีคนมาทำงาน ในทางตรงกันข้ามก็เป็นผลเสียเช่นกัน หากเราไม่ตรวจสอบเบื้องต้นก่อน เพราะหากรับสมัครมาเป็น รปภ.แล้ว ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากทางราชการต้องใช้เวลาพอสมควร ในเบื้องต้นก็ต้องสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์เชิงลึก และการคัดเลือกสรรหาบุคลากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการรับสมัคร รปภ.

การสัมภาษณ์และการคัดเลือกสรรหาบุคลากร หลักเกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้

1.การพิจารณาเบื้องต้นคือ ความตั้งใจในการทำงาน , บุคลิกภาพ , ลักษณะ , ความเหมาะสมอาชีพ รปภ. ,ความซื่อสัตย์สุจริต , กิริยามารยาท , ความอดทน , ความเข้มแข็ง , มีความคิด , ทัศนคติที่ดี , ปฏิภาณไหวพริบ , มีวิสัยทัศน์

2.คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชายอายุระหว่าง 20 – 25 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกบังคับขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรี หญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีใบรับรองแพทย์ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด เล่นการพนัน และมีโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงอื่นๆ ต้องผ่านการฝึกฝนวิชาชีพรักษาความปลอดภัย

3.หัวหน้าชุด อายุ 25 – 55 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าชุด ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการเป็นผู้นำของบริษัท และมีบุคลิกเหมาะสมกับการเป็นผู้นำ

4.หัวหน้าหน่วย และ/หรือผู้ประสานงาน อายุ 25 – 55 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้าชุดมาก่อน และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัย เคยมีประสบการณ์ในการควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามตามเกณฑ์ของบริษัท (หลักสูตรผู้นำ) มีบุคลิกความเป็นผู้นำ สามารถปกครองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและประสานงานกับหัวหน้าชุด ตลอดจนผู้ว่าจ้างได้ดี

5.บุคลากรที่ผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นพลทหารกองประจำการ หรือกำลังพลกำลังสำรองรักษาดินแดน (รด.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวส่วนใหญ่จะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ดีที่สุด เพราะมีความเข้มแข็ง กล้าหาญ มีระเบียบ วินัย และความรู้ในการต่อสู้ การใช้อาวุธ อีกทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ว่าจ้าง

โดยสรุปแล้วจะทำการคัดเลือกตามวิธีการของบริษัทตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ไม่ว่าจะบริษัทไหนก็มีวิธีการแตกต่างกันไป แต่จุดประสงค์เดียวกันคือ ให้ได้บุคคลที่จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพอใช้ได้ หรือดีที่สุด สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการว่าจ้างให้ดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง สำหรับบริษัท รปภ. แล้วขอให้มีคนมาสมัครงานก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้ว ในเบื้องต้นให้ตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดเป็นพอ การปฏิบัติงานที่ผ่านมากี่บริษัทแล้วเป็นการการันตีว่ามีประสบการณ์ในการทำงานสูง ก็ฝึกอบรมน้อยหน่อย หมายถึงหลักสูตรระยะสั้น เพราะโดยพื้นฐานทุกบริษัทมีการฝึกอบรมอยู่แล้ว หากยังไม่ผ่านงานรักษาความปลอดภัยก็เข้าฝึกอบรมเพื่อให้ทราบภารกิจ หน้าที่ กฎ ระเบียบ วินัยของบริษัท แล้วพิจารณาดูว่ามีความชำนาญในด้านไหน ตรงกับหน่วยไหนก็จัดให้หน่วยนั้นไป

สำหรับลูกค้า

สำหรับสมัครงานกับเรา

จรรยาบรรณงานรักษาความปลอดภัย รปภ. บริษัทรปภ.

จรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐานของความประพฤติ และใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที่ว่าด้วยการกระทำของบุคคล บริษัท องค์กร ว่าถูกหรือผิด

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

สิ่งที่แสดงบทบาทความเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ?
อาชีพในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) มักเป็นอาชีพที่ถูกมองข้ามในปัจจุบัน แต่หารู้ไม่ว่า

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

เรื่องราวของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย

หุ่นยนตร์รักษาความปลอดภัยตัวนี้ทำงานอยู่ที่ Washinton Harbor

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

เทคนิคการเลือก รปภ. สำหรับบริษัท รปภ.

ทำไมต้องคัดเลือกบุคคลที่มาสมัครงาน รปภ. เนื่องจากถ้ามีบุคคลเดินเข้ามาบริษัทสมัครงาน ไม่ว่าบริษัทใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ก็ดีใจมากอยู่แล้ว เพราะการขาดแคลนกำลังคนมีแทบทุกบริษัท

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Certificate

Our Guards

ลูกค้าของเรา

b06.jpg
1556481
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ปีที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมผู้เข้าชมที่ผ่านมา
1071
721
2163
1544150
30285
38967
1556481

Your IP: 54.162.173.119
Server Time: 2018-04-24 17:36:07
top